ค้นหาข้อมูล

ประวัติศาสตร์

การลงทุน

| ชื่อเต็ม | ธงชาติ | ตราแผ่นดิน | ลักษณะ | ดอกไม้ประจำชาติ |


ประเทศพม่า (อังกฤษ: Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (อังกฤษ: Republic of the Union of Myanmar

           เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๒ (ค.ศ.๑๙๘๙) ได้มีประกาศในจดหมายข่าวของราชบัณฑิตยสถานของไทย  ประจำเดือนมิถุนายนของปีนั้น แถลงถึงนามใหม่ของประเทศพม่า ความว่า สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งมายังกระทรวงการต่างประเทศของไทย ถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศพม่าจากเดิมคือ The Union of Burma เป็น The Union of Myanmar นั่นคือให้เปลี่ยนจาก สหภาพพม่า เป็น สหภาพเมียนมานั่นเอง แต่ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเห็นว่า คนไทยรู้จักและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศนี้ในชื่อว่า พม่า มาแต่โบราณกาล จึงเห็นควรให้คงเรียกชื่อประเทศดังกล่าวในภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่า "สหภาพพม่า" ตามที่เคยใช้มาแต่เดิม เช่นเดียวกับที่เรียกชื่อประเทศอื่นๆอีกมากมายโดยไม่ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษของประเทศนั้น เช่น จีน (China) ญี่ปุ่น (Japan) โปรตุเกส (Portugal) อังกฤษ (England) ฝรั่งเศส (France) นั่นคือราชบัณฑิตยสถานมิได้บัญญติ
คำใหม่สำหรับชื่อ Myanmar ในภาษาไทย หากให้คงใช้ว่า "พม่า"

           ตามเดิมที่จริงประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศของตนมาแล้วหลายครั้ง

  1. ปี พ.ศ.๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) เคยใช้ชื่อว่า The Union of Burma (สหภาพพม่า)
  2. ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔) รัฐบาลพม่าได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามแนวทางสังคมนิยมอย่างเป็นทางการ พร้อมกับประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น The Socialist Republic of the Union of Burma (สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า) พม่าใช้ชื่อนี้เรื่อยมา จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ (ค.ศ.๑๙๘๘)
  3. พ.ศ. ๒๕๓๑ (ค.ศ.๑๙๘๘) จึงได้กลับไปใช้ชื่อเดิมเหมือนเมื่อครั้งได้รับเอกราช คือ The Union of Burma คือตัดคำ "สาธารณรัฐสังคมนิยม"ออกไป
  4. พ.ศ. ๒๕๓๒ (ค.ศ. ๑๙๘๙) พม่ากลับประกาศชื่อประเทศใหม่อีกเป็นครั้งล่าสุดเป็น The Union of Myanmar  (วิรัช นิยมธรรม)

         ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการเปลี่ยนโดยรัฐบาลทหาร มิใช่ความเห็นของคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ
         การเปลี่ยนชื่อประเทศในครั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ต้องการให้มีความหมายถึงชื่อของประเทศซึ่งรวมชนกลุ่มชาติพันธ์ทุกเชื้อชาติ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะชนชาติ“พม่า” แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นชื่อประเทศที่เปลี่ยนใหม่นี้จึงแสดงให้เห็นถึงนโยบายสมานฉันท์และต้องการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นภายในประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์)

[Top]

ธงชาติพม่า

         ได้แบ่งตามความยาวออกเป็น 3 ส่วน และมีความกว้างเท่า ๆ กัน โดยแต่ละส่วน มีสีที่แตกต่างกัน ไล่จากบนลงล่าง คือ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง ขณะที่กึ่งกลางธงมีรูปดาว 5 แฉก สีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มีความหมาย ดังนี้

 

สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า
สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด
ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

[Top]

ตราแผ่นดิน

 

logo myanmar master

ผู้ใช้ตรา    รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
เริ่มใช้      พ.ศ. 2551 (จากการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
การใช้     ใช้ประทับในเอกสารและจดหมายซึ่งออกโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพพม่า


              ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ใช้ประทับในเอกสารของทางราชการทุกชนิด รวมถึงการตีพิมพ์ในเอกสารสำหรับเผยแพร่ แบบตราดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เป็นลักษณะตามที่ปรากฏในหมวดที่ 8 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้รับการรับรองด้วยการลงประชามติในปี พ.ศ. 2551

[Top]

ลักษณะ

             ลักษณะของดวงตราประกอบด้วยรูปสิงห์แบบศิลปะพม่า จำนวน 2 ตน อยู่ในท่านั่งรักษาการณ์ หันหลังให้ซึ่งกันและกัน ที่กลางตรานั้นมีภาพของแผนที่ประเทศพม่ารองรับด้วยช่อใบมะกอกคู่ ล้อมรอบด้วยลวดลายบุปผชาติตามแบบศิลปะพม่า ที่บนสุดของดวงตราเป็นรูปดาวห้าแฉกดวงหนึ่ง รูปเหล่านี้รองรับด้วยม้วนแพรแถบจารึกนามเต็มของประเทศด้วยใจความ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า")

[Top]

ดอกไม้ประจำชาติพม่าดอกไม้ประจำชาติพม่า

folwer myanmar

            ดอกไม้ประจำชาติพม่า คือ “ดอกประดู่” (Paduak) ซึ่งพบมากในประเทศพม่ากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ ดอกจะมีลักษณะสีเหลืองทอง ในฤดูฝนดอกไม้ชนิดนี้จะส่งกลิ่นหอม ในช่วงประมาณเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูฝนช่วงแรกของทางประเทศพม่า ตรงกับช่วงของวันปีใหม่พอดี ก็จะมีการเฉลิมฉลองกัน และใช้ดอกประดู่ในการประดับตกแต่ง หรือใช้ประกอบพิธีสำคัญของชาวพม่า ชาวพม่ามีความเชื่อว่าดอกประดู่นี้เป็นตัวแทนของความแข็งแรงและทนทาน จึงถูกนำมาเป็นดอกไม้ประจำชาติ

[Top]


อ้างอิง

[Top]

  • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (คนสวีเดน หรือ คนสวีดิช) (ออนไลน์). แหล่งที่มา :http://www.royin.go.th/?knowledges
  • วิรัช นิยมธรรม. (เมียนมา : นามใหม่ของพม่าในทัศนะเชิงชาตินิยม.) (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.myanmar.nu.ac.th/poli/index3_3.htm 25 เมษายน 2560
  • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.(คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.aecthaibiz.com/aecadmin/uploads/20150506_111719.pdf
  • ธงชาติพม่า(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.mae-ai.ac.th/ASEAN/AEC/Myanmar.html
  • วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ตราแผ่นดินของพม่า)(ออนไลน์)แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki
  • ดวงรัตน์ เสาว์ดี 2559. (ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน ดอกไม้ประจำชาติพม่า)(ออนไลน์) แหล่งที่มา http://flower-orasean.blogspot.com/2016/02/blog-post_30.html

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 111 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้ใช้งาน

050449
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
144
154
1259
48095
2496
6712
50449

Your IP: 54.167.15.6
2018-12-15 20:23

แสดงรูปภาพแบบสุ่ม

01.jpg

ติดต่อ-ประสานงาน

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่ 222 ม.7 ต.แม่ปะ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 095-316-8999

 facebook     youtube 

email     twitter