กิจกรรมล่าสุด

banner myanmar database

banner job

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 516 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ใช้งาน

306618
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7
125
502
305220
1054
21215
306618

Your IP: 192.168.251.254
2023-02-09 00:56

บุคลากร

นายชัยรัตน์ ขันแก้ว

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ปรึกษาประจำศูนย์เมียนมาร์ศึกษา


นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

Miss May Soe

อาจารย์ชาวพม่า

คณะกรรมปฎิบัติงานประจำศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

นายวีระ วนาเจริญเขต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป

คณะกรรมปฎิบัติงานประจำศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป

คณะกรรมปฎิบัติงานประจำศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

   ศักยภาพของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในฐานะที่เป็นเมืองชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำการติดต่อค้าขายกันเป็นเวลาช้านาน ประชาชนทั้ง ๒ ประเทศไปมาหาสู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทย-พม่า ด้วยเหตุนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอดได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาขึ้น ตามภารกิจหลักในด้านการให้บริการทางด้านวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการศึกษาขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา สภาพการคมนาคม ระบบการติดต่อสื่อสาร สภาพแรงงาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงความรู้ทั่วๆไปของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้ง ๒ ต่อไป

ปรัชญา

   เรียนรู้เมียนมาร์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อนบ้าน

ปณิธาน

   มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วิสัยทัศน์

   งานศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นศูนย์กลางการศึกษาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การวิจัย บริการวิชาการด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

พันธกิจ

   ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลวิชาการและการวิจัย ด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พันธกิจหลักที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามปรัชญาของ
ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัด จังหวัดและมหาวิทยาลัยฯ

  1. ให้บริการทางการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
  2. พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษา
  3. เผยแพร่ และกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกและบุคลากรจากหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคคล
  5. ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ภารกิจหลัก

   ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จัดการอบรมด้านภาษาเมียนมาร์และศาสตร์ทางด้านพม่าศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป และแลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ และเมียนมาร์-ไทย ตลอดจนส่งเสริมจัดบริการท่องเที่ยวสู่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เป้าหมาย

  1. มีการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
  2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษา
  3. มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  4. มีการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
  5. มีการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์