กิจกรรมล่าสุด

banner myanmar database

banner job

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 312 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ใช้งาน

386055
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
38
138
1746
383163
3901
5759
386055

Your IP: 3.238.71.155
2024-04-20 04:28

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

   ศักยภาพของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในฐานะที่เป็นเมืองชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำการติดต่อค้าขายกันเป็นเวลาช้านาน ประชาชนทั้ง ๒ ประเทศไปมาหาสู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทย-พม่า ด้วยเหตุนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอดได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาขึ้น ตามภารกิจหลักในด้านการให้บริการทางด้านวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการศึกษาขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา สภาพการคมนาคม ระบบการติดต่อสื่อสาร สภาพแรงงาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงความรู้ทั่วๆไปของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้ง ๒ ต่อไป

ปรัชญา

   เรียนรู้เมียนมาร์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อนบ้าน

ปณิธาน

   มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วิสัยทัศน์

   งานศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นศูนย์กลางการศึกษาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การวิจัย บริการวิชาการด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

พันธกิจ

   ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลวิชาการและการวิจัย ด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พันธกิจหลักที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามปรัชญาของ
ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัด จังหวัดและมหาวิทยาลัยฯ

  1. ให้บริการทางการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
  2. พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษา
  3. เผยแพร่ และกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกและบุคลากรจากหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคคล
  5. ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ภารกิจหลัก

   ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จัดการอบรมด้านภาษาเมียนมาร์และศาสตร์ทางด้านพม่าศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป และแลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ และเมียนมาร์-ไทย ตลอดจนส่งเสริมจัดบริการท่องเที่ยวสู่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เป้าหมาย

  1. มีการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
  2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษา
  3. มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  4. มีการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเมียนมาร์ศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
  5. มีการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์