ค้นหาข้อมูล

ประวัติศาสตร์

การลงทุน

ใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. PASSPORT อายุมากกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า – ออก อย่างน้อย    2  หน้าเต็ม**กรณีที่ยื่นไปแล้วแต่อายุเหลือไม่ถึง สถานทูตจะเก็บเงินค่าวีซ่า แต่วีซ่าไม่ออกให้ เพราะ จ่ายเงิน วันที่ยื่นเล่มเข้าไป
 2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2x2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาวเท่าน้นั และตอ้ง ไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือนอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)**ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ**
 3. สำเนาพาสปอร์ต
 4. เงินค่าธรรมเนียม
 5. ในกรณียื่นด่วน 1 วัน ต้องใช้ ตั๋วเครื่องบิน ตัวจริง
 6. สำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า สำหรับต่างชาติ : เอกสารที่ใช้เหมือนคนไทย แต่ขอ work permit ตัวจริง / ที่อยู่ Permanent Address / Address In Thailand และเบอร์โทรลูกค้า เพื่อกรอกในแบบฟอร์ม

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณี ดังต่อไปนี้

 • พาสปอร์ตอายุไม่ถึง 6 เดือน
 • นำรูปถ่ายเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • พาสปอร์ตชำรุด

**เอกสารในการยื่นวีซ่าเข้าพม่า อาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประกาศ ของสถานทูตพม่า**


ที่มา :

season.co.th เอกสารในการยื่นวีซ่าพม่า(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 2560. จาก https://www.season.co.th/wp-content/

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้ใช้งาน

221641
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
30
123
385
220200
3593
6266
221641

Your IP: 192.168.251.254
2023-03-22 06:01

แสดงรูปภาพแบบสุ่ม

01.jpg

ติดต่อ-ประสานงาน

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่ 222 ม.7 ต.แม่ปะ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 095-316-8999

 facebook     youtube 

email     twitter